Senato Kararı

Toplantı Tarihi : 13 Ocak 2017 Cuma

Toplantı Sayısı : 2

Karar No : 5


            “Engelsiz Trakya Üniversitesi Birimi Yönergesi” taslağına ilişkin, Mevzuat Komisyonunca hazırlanan 12 Ocak 2017 tarihli rapor görüşüldü:

 

            “Engelsiz Trakya Üniversitesi Birimi Yönergesi”nin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

ENGELSİZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi’nin engelli öğrenci ve personeline üniversitenin tüm birimlerine eşit erişim hakkı ve gerekli destek hizmetlerini vermek, engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak, eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak, sosyal yaşamları için gerekli önlemleri almak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Engelsiz Trakya Üniversitesi Biriminin çalışma ilkelerini düzenlemektir.

                       

            Dayanak

            MADDE 2-(1)Bu Yönerge, 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi ile 14/08/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11 ve 12 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 3- (1)Bu Yönergede geçen,

            a)Birim: Engelsiz Trakya Üniversitesi Birimini,

            b)Komisyon: Engelsiz Trakya Üniversitesi Komisyonunu,

            c)Koordinatör: Engelsiz Trakya Üniversitesi Koordinatörünü,

            ç)Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

            d)Üniversite: Trakya Üniversitesini,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelsiz Trakya Üniversitesi Biriminin Organları ve Görevleri

 

            Engelsiz Trakya Üniversitesi biriminin organları

            MADDE 4- (1)Engelsiz Trakya Üniversitesi Birimi aşağıdaki organlardan oluşur:

            a) Komisyon.

            b) Koordinatör.

 

            Komisyon

            MADDE 5- (1)Komisyon, sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Koordinatör, Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en az 7 üye, engelli öğrenciler ile engelli idari personel arasından görevlendirilen birer temsilci ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ile Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdüründen oluşur.  

(2)Komisyona Başkan olmadığı durumlarda Koordinatör başkanlık eder.

(3)Engelsiz Trakya Üniversitesi Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere üye görevlendirilir.

 

            Komisyonun görevleri

            MADDE 6-  (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

            a) Engelli öğrencilerle engelli akademik ve idari personelin üniversite yaşamına etkin katılımına yönelik gereksinimlerini karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri belirleyerek önlem almak ve gerekli düzenlemeleri yaparak çözüm üretmek,

            b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim ortamının ve ders materyallerinin düzenlenmesini sağlamak, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,

            c) Tüm birimlerin engelli bireylere göre düzenlenmesine ilişkin uygulamaları izlemek, engellilere yönelik alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

 

            Koordinatör

            MADDE 7- (1) Koordinatör, Komisyonun çalışmalarını eşgüdümlemek amacıyla Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Koordinatör aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

 

            Koordinatörün görevleri

            MADDE 8- (1)Koordinatörün görevleri şunlardır:                                                

            a) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek ve yıllık etkinlik raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,

            b) Komisyonun düzenli bir şekilde çalışmasını eşgüdümlemek,

            c) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ilgili anabilim dalları, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Engelli Çalışmaları Anabilim Dalı ve Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak,

            ç) Fakülte/Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/Daire Başkanlıklarında görevli Birim sorumluları ile işbirliği içinde olmak,

            d) Konuyla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

            Birim

            MADDE 9- (1) Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Koordinatör, özel eğitim alanında bilgi sahibi ve deneyimli, tercihen ilgili alanlardan mezun en az bir uzman ile birim sekretaryasında görevli personelden oluşur.

          (2) Fakültelerde bir dekan yardımcısı veya dekan tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesi/görevlisi, enstitü, konservatuvar ve yüksekokullarda bir müdür yardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesi/görevlisi, daire başkanlıklarında bir şube müdürü, hastanelerde bir müdür, ilgili Fakülte/Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/ Daire Başkanlıklarında Birim sorumlusu olarak görev yaparlar. Birim sorumluları alınan kararların birimlerde uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi ve birimdeki engelli öğrenci ve personelin gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.

          (3) Birim, tüm Daire Başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

            Birimin görevleri

            MADDE 10- (1)Birimin görevleri şunlardır:           

            a) Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,

            b) Engelli öğrenciler ile engelli akademik ve idari personelin durumlarını, sorunlarını saptamak, sorunlarının çözümlerine yönelik araştırmalar yapmak ve projeler hazırlamak,

            c) Birimin görev ve etkinlik alanına giren konularda yayın, belge ve bilgilerin yer aldığı, engelli öğrencilerin/akademik-idari personelin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de olanak veren bir web sayfası oluşturmak,

            ç) Tüm üniversite öğrencilerine ve akademik-idari personeline bilgilendirme/farkındalık oluşturma amacıyla engellilik ve engelli öğrenciler için yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi veren belgeler hazırlamak, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

            d) Maddi olanağı olmayan engelli öğrencilerin, yardımcı araç ve gereçlerinin ücretsiz sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

            e) Engelli öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesinde engelin doğasından kaynaklanan sınırlılıklara göre engelli öğrencinin istemi doğrultusunda sınav süresi, yeri, materyali ve uygulamasında gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmak,

            f) Engelli öğrenciler ile engelli akademik ve idari personele yönelik genel sorunlar ile ilgili toplantılar düzenlemek, 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

            Yürürlük

            MADDE 12-(1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

            Yürütme  

            MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.